Het dashboard (Home pagina)

Het Dashboard (Home pagina) bevat verschillende grafische en tekstuele componenten met de kerncijfers en trends van je onderneming:

Selectie van de referentie-periode:

Helemaal bovenaan de pagina kan de periode - typisch het Boekjaar - gekozen worden waarvoor de informatie in het dashboard wordt weergegeven.

De gekozen periode is zowel van toepassing op de kerncijfers (Opbrengsten, Kosten, Resultaten) als op de grafieken (Bedrijfsresultaat, Bedrijfsopbrengsten en -kosten, Kostenverdeling).

Ter info: De cijfers tussen vierkante haakjes verwijzen naar de grootboekrekeningen zoals opgenomen in het rekeningenstelsel van de boekhouding van uw onderneming of organisatie. Op het dashboard vind je typisch opbrengstenrekeningen, die beginnen met 7 (bijvoorbeeld [70]) en kostenrekeningen, die beginnen met 6 (bijvoorbeeld [61]). 

De Kerncijfers

Opbrengsten

 • De indicator ‘Bedrijfsopbrengsten’ wordt samengesteld uit de omzet-rekeningen [70] en de andere bedrijfsopbrengsten [71 tem 74] zoals geregistreerd in het geselecteerde boekjaar.
 • De indicator ‘Andere opbrengsten’ wordt samengesteld uit de Financiële opbrengsten [75] en de Uitzonderlijke opbrengsten [76] zoals geregistreerd in het geselecteerde boekjaar.
 • De indicator ‘Totale opbrengsten’ wordt samengesteld uit de Bedrijfsopbrengsten [70 tem 74] en de Andere opbrengsten [75 en 76].

Kosten

 • De indicator ‘Bedrijfskosten’ wordt samengesteld uit de kosten-rekeningen: Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen [60], Diensten en diverse goederen [61], Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen [62], Afschrijvingen en waardeverminderingen [63] en Andere bedrijfskosten [64] zoals geregistreerd in het geselecteerde boekjaar.
 • De indicator ‘Andere kosten’ wordt samengesteld uit de Financiële kosten [65] en de Uitzonderlijke kosten [66] zoals geregistreerd in het geselecteerde boekjaar.
 • De indicator ‘Totale kosten’ wordt samengesteld uit de Bedrijfskosten [60 tem 64] en de Andere kosten [65 en 66].

Resultaat

 • De indicator ‘Bedrijfsresultaat’ geeft het resultaat van de ‘Bedrijfsopbrengsten’ min de ‘Bedrijfskosten’ voor het geselecteerde boekjaar. Het betreft het resultaat (winst of verlies) van het boekjaar vóór de verwerking van de financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten en vóór de belastingen.
  • In het voorbeeld: € 43.947,24 - € 16.772.32 = € 27.174,92
 • De Operationele marge’ drukt het Bedrijfsresultaat uit als percentage van de Bedrijfsopbrengsten.
  • In het voorbeeld: € 27.174,92 / € 43.947,32 = 61,83%
 • De indicator ‘Resultaat vóór belastingen’ geeft het resultaat van de ‘Totale opbrengsten’ min de ‘Totale kosten’ voor het geselecteerde boekjaar. Het betreft het resultaat (winst of verlies) van het boekjaar, inclusief de financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, vóór de verwerking van de belastingen.
  • In het voorbeeld: € 44.947,24 - € 16.954,24 = € 27.387,17
   • OPGELET: In de loop van het boekjaar bevat het Bedrijfsresultaat zelden alle opbrengsten en kosten. Zo worden de 'Afschrijvingen en waardeverminderingen [63]' vaak pas op het einde van het boekjaar of bij de jaarafsluiting ‘geboekt’. De kerncijfers 'Bedrijfsresultaat' en 'Resultaat vóór belastingen' zijn in het huidige (en vorige) boekjaar dan ook zelden definitief. Ze worden in die boekjaren daarom voorafgegaan door het woordje 'Voorlopig'.

De grafische componenten:

A. Bedrijfsresultaat per boekperiode

 • Deze grafiek toont het verschil tussen de Bedrijfsopbrengsten [opbrengstenrekeningen 70-74] en de gemaakte Bedrijfskosten[kostenrekeningen 60-64] per boekperiode. Indien het verschil tussen beide componenten positief is, wordt het resultaat weergegeven als een groen balkje. Als het resultaat negatief is, wordt het resultaat weergegeven als een rood balkje.
 • Het resultaat wordt getoond per boekperiode. Al naargelang je boekhouding zijn dit maanden of kwartalen.
 • Met het ‘Flip’-icoontje worden de cijfers uit de grafiek getoond in tabelvorm.
 • De grafische voorstelling kan vergroot worden met behulp van het 'Weergave'-icoontje.

B.Bedrijfsopbrengsten en-kosten

 • Deze grafiek toont de Bedrijfsopbrengsten [opbrengstenrekening 70-74] en de gemaakte Bedrijfskosten [kostenrekeningen 60-64] per boekperiode. De bedrijfsopbrengsten worden voorgesteld in blauwe balkjes. De kosten in oranje balkjes.
 •  Het resultaat wordt getoond per boekperiode. Al naargelang je boekhouding zijn dit maanden of kwartalen.
 • Met het ‘Flip’-icoontje worden de cijfers uit de grafiek getoond in tabelvorm. 
 • De grafische voorstelling kan vergroot worden met behulp van het 'Weergave'-icoontje.

C.Kostenverdeling hoofdrubrieken

 • Je accountant/boekhouder kent hoofdrubrieken toe aan alle gemaakte kosten [boekingen op de kostenrekeningen 60-66]. Deze hoofdrubrieken zorgen voor een vereenvoudigde en geaggregeerde indeling van de gemaakte kosten.
 • De grafiek toont de kosten gemaakt in het geselecteerde boekjaar en ingedeeld in deze hoofdrubrieken. De 5 rubrieken met het hoogste kostenpercentage worden visueel voorgesteld in de grafiek. De overige rubrieken worden samengevat in een 6de component genaamd 'Overige'.
 • Met het ‘Flip’-icoontje worden de cijfers uit de grafiek getoond in tabelvorm. Deze data-tabel toont alle hoofdrubrieken (maximaal 16). De rubrieken worden volgens hun bedragen en percentages aflopend gesorteerd. 
 • De hoofdrubrieken(in alfabetische volgorde):

  - Aankoop handelsgoederen
  - Administratiekosten
  - Afschrijvingen en voorzieningen
  - Diverse bedrijfskosten
  - Financiële kosten
  - Huisvesting
  Interim-kosten
  - Kosten zaakvoerder(s)/bestuurder(s)
  - Nutsvoorzieningen
  - Onder aannemingen
  - Personeels- en loonkosten
  - Restaurant en reiskosten
  - Telecommunicatie, soft- en hardware
  - Verkoop en marketing
  - Wagenpark
  - Werkingskosten

D.Trend financiële liquiditeit

 • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de financiële liquiditeit van je onderneming per boekperiode.
 • De financiële liquiditeit omvat het banksaldo bij de kredietinstelling(en), de postcheque en eventuele kassen [Rekeningenstelsel: Klasse 5. Geldbeleggingen en liquide middelen. Rekeningen 55-57].
 • De financiële liquiditeit bevat geen aandelen, geen andere effecten en ook geen termijndeposito's.

E.Trend bedrijfsresultaat

 • De grafiek ‘Trend resultaten’ toont het bedrijfsresultaat (gegenereerde omzet [opbrengstenrekeningen 70-76] - de gemaakte kosten [kostenrekeningen 60-66]) over de laatste kwartalen.

F.Vorderingen en schulden

 • ‘Vorderingen’ vertegenwoordigen de ‘openstaande klanten’. Dit zijn de onbetaalde (uitgaande) verkoopfacturen.
 • Een verkoopfactuur wordt als ‘onbetaald’ beschouwd in de boekhouding zolang er geen inkomende betaling voor werd geregistreerd (saldo van de centraliserende klantenrekening ‘400000’).
 • De achterstallige vorderingen zijn de niet betaalde facturen waarvan de huidige datum recenter is dan de vervaldatum van de verkoopfactuur. Als er geen vervaldatum werd gespecificeerd in de boekhouding, dan wordt de documentdatum als referentiewaarde genomen.
 • Let op: de inkomende betalingen worden in de boekhouding geregistreerd in de financiële dagboeken op basis van verwerkte rekeninguittreksels. Het is dus belangrijk om het aantal facturen en de bedragen van ‘Vorderingen’ te interpreteren samen met de datum 'Financiële dagboeken bijgewerkt tot:' die bovenaan het dashboard wordt weergegeven.
 • ‘Schulden’ vertegenwoordigen de ‘openstaande leveranciers’; dit zijn de onbetaalde (inkomende) aankoopfacturen.
 • Een aankoopfactuur wordt als ‘onbetaald’ beschouwd in de boekhouding zolang er geen uitgaande betaling voor werd geregistreerd (saldo van de centraliserende leveranciersrekening ‘440000’).
 • De achterstallige schulden zijn de onbetaalde facturen waarvan de huidige datum recenter is dan de vervaldatum van de onderliggende factuur. Als er geen vervaldatum werd gespecificeerd in de boekhouding, wordt de documentdatum genomen als referentiewaarde.
 • Let op: de uitgaande betalingen worden in de boekhouding geregistreerd in de financiële dagboeken op basis van verwerkte rekeninguittreksels. Het is dus belangrijk het aantal facturen en de bedragen van ‘Schulden’ te interpreteren samen met de datum 'Financiële dagboeken bijgewerkt tot:' die bovenaan het dashboard wordt weergegeven.

G.Liquiditeit

 • Het kerncijfer ‘Liquiditeit’ geeft de middelen weer (in Euro) die onmiddellijk beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar (kunnen) komen binnen de onderneming.
 • De formule die wordt gehanteerd bestaat uit drie componenten:
  • Met banksaldo bij de kredietinstelling(en), de postcheque en eventuele kassen [Rekeningenstelsel: Klasse 5. Geldbeleggingen en liquide middelen. Rekeningen 55-57]. Van deze component wordt de evolutie ook grafisch weergegeven in de ‘Trend financiële liquiditeit’.
  • Vermeerderd met het saldo van de openstaande klanten [Rekeningen 400 in +] en leveranciers [Rekeningen 440 in -]. Dit zijn typisch middelen die op korte termijn ter beschikking komen. Beide onderdelen van deze component worden ook links weergegeven bij de kerncijfers ‘Vorderingen’ en ‘Schulden’.
  • Vermeerderd met het BTW saldo. Dit bedrag is samengesteld uit de 'Terug te vorderen BTW' [Rekening 411] - de 'Te betalen BTW' [Rekening 451]

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.