Regels opstellen voor het goedkeuren van facturen

Waartoe dient het goedkeuringsproces voor facturen?

Het goedkeuringsproces voor facturen heeft als doel om de ontvankelijkheid van uw aankoopfacturen te controleren. Daarbij wordt nagegaan of een aankoopfactuur terecht en correct aan je onderneming gericht werd. Typisch wordt de factuur ook gecontroleerd op inhoud en volledigheid vooraleer ze doorgestuurd kan worden voor verdere verwerking.

De goedkeuring van een aankoopfactuur gebeurt door één of meerdere gemachtigde personen. Deze personen moeten als gebruiker gekend zijn in de toepassing, ongeacht hun profiel.

Aan de hand van goedkeuringsregels wordt vastgelegd wie welke facturen kan/moet goedkeuren. Het toewijzen van facturen aan goedkeurder(s) gebeurt op basis van het factuurbedrag en/of de Leverancier (Tegenpartij) en/of een toegewezen Label/Tag. Een voorbeeld van een dergelijke goedkeuringsregel: Elke aankoopfactuur van Leverancier [X] met een factuurbedrag hoger dan 250€ moet goedgekeurd (of ontvankelijk verklaard) worden door Gebruiker [Y].

Vanaf de activatie van het goedkeuringsproces zullen ALLE aankoopfacturen in de Aankoop-postbus getoetst worden aan de goedkeuringsregels. Er volgt een nieuwe toetsing telkens de factuurgegevens aangepast worden (factuurbedrag, leverancier, label).

Belangrijk: De actieve goedkeuringsregels worden voor elke factuur steeds allemaal doorlopen en elke regel die toegepast moet worden op de factuur, zal tot een gevraagde goedkeuring leiden. Zo kan het dat een factuur door meerdere goedkeurders behandeld moet worden.

Bijvoorbeeld:

 • Regel 1: CEO moet alles goedkeuren vanaf €0,01    
 • Regel 2: Manager 1 OF Manager 2 OF Manager 3 moet alles goedkeuren vanaf €0,01
 • Een factuur gaat pas de status “goedgekeurd” krijgen als er voor beide regels een goedkeuring is gebeurd    
 • In de praktijk kan de factuur pas goedgekeurd worden als de CEO en één van zijn managers een goedkeuring hebben gegeven

Een factuur dient ‘volledig’ goedgekeurd te worden vooraleer ze kan verzonden worden naar de boekhouding en vooraleer het goedkeuringsproces voor betalingen kan doorlopen worden. Zolang de factuur niet is goedgekeurd, kan de (goedkeuring van) de betaling niet uitgevoerd worden.

Het Goedkeuringsproces voor Facturen is niet combineerbaar met een actieve ‘Autoforward’-instelling voor Aankoopfacturen.

Hoe activeer ik het goedkeuringsproces voor facturen?

Het goedkeuringsproces voor facturen kan geactiveerd en geconfigureerd worden door gebruikers met het toegangsprofiel "Administrator" in het portaal.  Ter info: Je kan je eigen toegangsprofiel terugvinden en controleren onder "Mijn profiel":

Het toegangsprofiel van je collega-gebruikers kan je terugvinden onder "Dossierinstellingen".

Bij de Dossierinstellingen vind je als Administrator, onder de tab "Betalen en goedkeuren", ook de mogelijkheid om het "Goedkeuringsproces voor facturen" te activeren en te configureren.

Klik voor de activatie het vierkantje (checkbox) "Activeren" aan.

In de tabel met goedkeuringsregels wordt onmiddellijk een eerste, ‘standaard’ goedkeuringsregel aangemaakt. Die zorgt ervoor dat elke aankoopfactuur goedgekeurd kan worden. Alle facturen die niet volgens een andere regel worden goedgekeurd, zullen volgens deze "Standaard-regel" moeten worden goedgekeurd. Initieel wordt de Administrator-gebruiker die het goedkeuringsproces activeert, toegewezen als gemachtigde goedkeurder op de Standaard-regel.

Indien de toegewezen Administrator-gebruiker niet de correcte persoon is, kan deze vervangen worden via de Actie Goedkeuringsregel bewerken:

Verwijder de toegewezen gebruiker en selecteer één of meerdere andere gebruikers als goedkeurder(s) voor de Standaard-regel.

De Standaard-regel wordt steeds in het vet weergegeven en zal onderaan in de tabel verschijnen.

Opgelet: Bij het activeren van het Goedkeuringsproces voor facturen zal worden nagegaan of de ‘Auto-forward’ optie voor aankoopfacturen ingesteld staat. Als dat het geval is, zal een bevestiging gevraagd worden om deze optie te deactiveren.   

Hoe maak ik een goedkeuringsregel aan?

Een nieuwe goedkeuringsregel maak je aan met de knop Nieuwe regel aanmaken.

Voor elke nieuwe goedkeuringsregel kan je:

 • één of meerdere Leveranciers selecteren;
 • één of meerdere actieve Labels selecteren;
 • een Factuurbedrag ingeven. 

Ook combinaties van deze 3 elementen kunnen worden samengebracht in één goedkeuringsregel.

De goedkeurder(s) worden onderaan geselecteerd. Elk van de toegewezen goedkeurders kan nu individueel aankoopfacturen goedkeuren die aan de selectiecriteria van de regel voldoen.

Opgelet, er kunnen dus meerdere goedkeurders geselecteerd worden voor de betreffende goedkeuringsregel (uit een lijst van actieve gebruikers) maar de goedkeuring aan een factuur zal steeds door één en slechts één van deze personen dienen gegeven te worden (lees: ‘of’ persoon [X] of persoon [Y]). 

Enkele voorbeelden van goedkeuringsregels:

 • [PERSOON 1] moet alle facturen goedkeuren met een bedrag vanaf [X EUR]
 • [PERSOON 2] moet alle facturen van de leveranciers [SUPPLIER A] EN [SUPPLIER B] goedkeuren vanaf een bedrag van [X EUR]
 • [PERSOON 2] OF [PERSOON 3] moet alle facturen met een label [LABEL A] goedkeuren vanaf een bedrag van [Y EUR]
 • Alle facturen die niet op basis van een andere regel goedgekeurd worden, moeten worden goedgekeurd door [PERSOON 1] OF [PERSOON 4].  

Alle goedkeuringsregels worden opgenomen in de goedkeuringstabel.

In deze tabel wordt finaal ook bepaald welke van de goedkeuringsregels effectief moet worden toegepast op de aankoopfacturen. 

Vink het vierkantje in de kolom Regel actief? aan van die goedkeuringsregels die effectief toegepast moeten worden. Goedkeuringsregels kunnen ook verwijderd worden indien ze niet meer gebruikt zullen worden. Klik hiervoor helemaal rechts op de Verwijder-actie van de betreffende goedkeuringsregel.

Belangrijk: om de doorstroming van aankoopfacturen te garanderen zullen ook de Administrator-gebruikers van het portaal steeds alle facturen kunnen goedkeuren. In dat geval ‘overrulen’ ze dus mogelijk de goedkeurder(s) die werd toegewezen volgens de goedkeuringsregels. 

De Aankoop-postbus met goed te keuren facturen

Van zodra het goedkeuringsproces voor facturen wordt geactiveerd, verschijnt er in de Aankoop-postbus een extra kolom ‘Goedkeuring’

Lees ook: Facturen goedkeuren of verwerpen

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.